8 lipca 2021 Faust przechodzi na emeryturę
 
Kochani, nadszedł ten dzień, kiedy mój Mr perfect cat, czyli Champion UA*Nonpareil Faust przechodzi na emeryturę. Długo dojrzewałam do tej decyzji, ale Faust to ojciec, dziadek i pradziadek wielu wspaniałych kotów w naszej hodowli i kilku hodowlach w Europie i wydaje mi się, że czas podarować mu wspaniałe beztroskie życie z kimś, kto pokocha go tak mocno jak ja.

Wydaje mi się jakby to wczoraj a nie 5 lat temu Наталка Єловська przyjechała do nas po WCH Gucci Ars Britannica*PL. Kiedy siedziałyśmy przy kawie na Starym Mieście w Warszawie i rozmawiałyśmy o kotach, kiedy przyjechał mały i śliczny niebieskooki Faust....

Myślę, że ta współpraca dała obu naszym hodowlom dużo dobrego, a oba kocurki stworzyły wiele małych kloników.

Наталка, спасибо за Фауста <3 Это отличный мальчик и он принес много радости и хороших генов в наше разведение. Пора подарить ему новую маму и отличный новый дом. Спасибо, что доверились мне.

Faustynek jest już po kastracji, ma też wyczyszczone ząbki i powolutku zaczyna się rozglądać za nowym domkiem - dla niego najlepszy domek będzie bez małych dzieci i jeśli z kotem do towarzystwa to dziewczynką albo malutkim kociakiem - może jednym z naszych?, bo je Faust lubi i całe życie w naszej hodowli spędził zawsze z jakąś kotką do pary.

Zapraszam do kontaktu. Dopuszczamy adopcję zagraniczną w przypadku kochającego i odpowiedzialnego domu.

The day has come and my Mr perfect cat - Champion UA*Nonpareil Faust retires. I matured for a long time to make this decision, but Faust is the father, grandfather and great-grandfather of many wonderful cats in our cattery and several catteries in Europe and it seems to me that it is time to give him a wonderful, carefree life with someone who will love him as much as I do.

It seems like yesterday and not 5 years ago when Наталка Єловська came to us to take WCH Gucci Ars Britannica*PL. We were sitting over coffee in Warsaw's Old Town and talking about cats. Meanwhile little and lovely blue-eyed Faust arrived. I think that this cooperation gave both catteries a lot of good and both males created many small clones :)

Faust has been neutered today, his teeth have also been cleaned and he is slowly starting to look for a new home -preferably without small children and if with a cat, then rather with a female cat or a tiny kitten - maybe one of ours? - because Faust likes them and spent his whole cattery life having female friends as a companion.

Feel free to contact me about our sweet boy. He can live abroad in Europe if the home will be loving and reliable.

 CH UA*Nonpareil Faust CH UA*Nonpareil Faust  


6 lipca 2021 Kastracje - koty do adopcji - zmiany w hodowli - trudne wybory

 
Coś się kończy, coś zaczyna...
 
Lato w Ars Britannice jest nie tylko pracowite, pełne wyzwań kocich i osobistych, ale także pełne finalizacji trudnych decyzji o przyszłości, do których dojrzewałam od miesięcy.
Ci, którzy znają naszą hodowlę, wiedzą, że poza nielicznymi wyjątkami, nasze kotki mają tylko kilka miotów i dość szybko przechodzą na wczesne emerytury, a kocury zmieniają domki młodo, tak by ich życie było pełne kociej beztroski i gwarancji właścicieli na wyłączność.
Większość wie, że trudno mi rozstawać się z moimi kotami, mimo, że część z nich wraca na wakacje, czy dzięki Opiekunom pozostaje ze mną w kontakcie.
Nie raz usłyszałam z powodu adopcji wiele niezbyt budujących słów, więc proszę o łagodność w ocenie. Wierzę głęboko, że moje koty dostają wspaniałe domy, mądrych, opiekuńczych, nowych Właścicieli i że robię dobrze.
W ostatnich tygodniach kastratkami zostały: Wanilka Zojka*PL, Kylie Ars Britannica*PL, Ignasia Ars Britannica*PL, a w tym tygodnia do grona beztroskich kastratów dołączy także nasz wspaniały flagowy reproduktor CH Nonpareil Faust.
To oznacza, że w najbliższym czasie będziemy szukali nowych domów adopcyjnych dla kilku niezwykłych kotów, bo oprócz tych ostatnio wykastrowanych dojrzeliśmy także do rozstania z Umą i Willow, kotkami, które nie zostały mami w naszej hodowli, a jednak zostały w hodowli.
Domku będziemy szukać także dla czekoladowego srebrnego kocurka Browniego [brata Bibi], który w skutek zmiany sytuacji rodzinnej, wrócił jakiś czas temu do naszej hodowli.
Więcej informacji znajduje się na naszej stronie: ADOPCJE
Adopcje są odpłatne, a my do wyboru domów dla naszych kotów podchodzimy bardzo odpowiedzialnie. Tradycyjnie proszę o telefony w tej sprawie.
Tylko niektóre z kotów będą odpowiednie do domów z małymi dziećmi. Są to koty młode, ale już dorosłe i z przyzwyczajeniami. Czas ich adaptacji będzie dłuższy niż maluszków, ale są kochane, piękne i będą wspaniałymi towarzyszami.
To nie koniec kastracji i zmian w tym roku, ale o tym kiedy indziej.
 
 
CH UA*Nonpareil Faust Kylie Ars Britannica*PL  
 Willow Ars Britannica*PL
   
 
 
Something ends, something begins ..
.
The summer at Ars Britannica is not only busy, full of feline and personal challenges, but also full of finalizing difficult decisions about the future, which I have been maturing for months.
Those who know our cattery are aware that, apart from a few exceptions, our females have only a few litters and they go into an early retirement quite quickly, and males change their homes at young age, so that their life would be carefree and spoiled.
Most of you know that it is difficult for me to part with my cats, despite the fact that some of them come back for holidays, or thanks to the new Owners, send me photos and messages.
I have heard many not very pleasant words due to adoption decisions, so please be gentle in your assessment. I strongly believe that my cats get great homes, wise caring new Owners and that I am doing well.
In recent weeks, the following became neuters: Wanilka Zojka*PL, Kylie Ars Britannica*PL, Ignasia Ars Britannica* PL. This week our flagship stud boy CH Nonpareil Faust will join the group of carefree castrates.
This means that in the near future we will be looking for new adoption homes for some beautiful wise cats, because apart from the recently neutered cats, we have also matured to part with Uma and Willow, girls who didn’t become mothers in our cattery, but still stayed with us.
We will also be looking for a forever home for a chocolate silver boy Brownie, who, due to a change in his family situation, returned to our cattery some time ago.
More information is available on our website: ADOPCJE
Adoption is paid, and we approach the choice of houses for our cats very responsibly.
Traditionally, I am asking for phone calls in this matter. Only some of the cats will be suitable for homes with young children. They are young cats, but grown up and with some habits. Their adaptation time will be longer than that of babies, but they are lovely nature, beautiful and will be wonderful companions.
This is not the end of castration and changes this year, but more about it some other time.